C111201 final 2

فارسی(۲) یازدهم انسانی

دانلود فارسی(۲) یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره در زمینه کنکور با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

زبان انگلیسی (۲) یازدهم انسانی

زبان انگلیسی (۲) یازدهم انسانی

دانلود زبان انگلیسی (۲) یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره در زمینه کنکور با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴

روان شناسی یازدهم انسانی

روان شناسی یازدهم انسانی

دانلود روان شناسی یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره در زمینه کنکور با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ –

C111218

جغرافیا(۲) یازدهم انسانی

دانلود جغرافیا(۲) یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره در زمینه کنکور با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

هنر یازدهم انسانی

هنر یازدهم انسانی

دانلود هنر یازدهم انسانی     جهت دریافت مشاوره در زمینه کنکور با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ –

C111226

فلسفه یازدهم انسانی

دانلود فلسفه یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره برنامه ریزی با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱ ۱۳

C111203

علوم وفنون ادبی(۲) یازدهم انسانی

دانلود علوم وفنون ادبی(۲) یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره برنامه ریزی با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ –

C111212

ریاضی و آمار(۲) یازدهم انسانی

دانلود ریاضی و آمار(۲) یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره برنامه ریزی با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ –

C111205

دین و زندگی(۲) یازدهم انسانی

دانلود دین و زندگی(۲) یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره برنامه ریزی با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ –

C111222

جامعه شناسی (۲) یازدهم انسانی

دانلود جامعه شناسی (۲) یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره برنامه ریزی با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ –

انسان و محیط زیست یازدهم انسانی

انسان و محیط زیست یازدهم انسانی

دانلود انسان و محیط زیست یازدهم انسانی   جهت دریافت مشاوره برنامه ریزی با شماره های زیر ۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲ ۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴

تـــمـاس