تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان+اسامی معرفی شدگان

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان+اسامی معرفی شدگان

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان+اسامی معرفی شدگان

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان
تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

 

نام خانوادگی و نامشماره شناسنامهاستان مصاحبه
ابراهیمی – علی۲۴۰۷۸۷۱۹تهران
ابوالفتحی – علیرضا۱۹۰۰۴۳۰۶۹۱خوزستان
احمدبیگی – محدثه۴۵۳۰۱۸۸۷۸۷ایلام
احمدپور – محمد۶۶۶۰۳۵۷۵۸۰تهران
احمدی – ابوالفضل۱۸۷۰۶۴۲۹۵۳خوزستان
احمدی – رضا۴۵۱۰۱۵۲۸۳۳ایلام
احمدی – یاسین۶۰۹۰۰۷۰۲۷۰بوشهر
اذردار – امیرحسین۴۸۹۰۴۴۱۶۹۷البرز
اذرنوش – قربان۱۹۰۰۴۳۹۶۲۱خوزستان
ازادی – ارش۳۳۳۰۴۱۲۵۳۴ایلام
ازادی – امیرمحمد۴۸۱۰۴۹۱۴۲تهران
اسداللهی – امیرعبدالله۷۰۳۰۰۰۶۰۴۶سیستان وبلوچستان
اسکانی پیروزیان – سعید۳۵۸۱۰۶۰۴۵۰سیستان وبلوچستان
اصغری نژاد – وحید۳۶۱۱۳۸۲۵۱۵سیستان وبلوچستان
افتخاری – شیلا۴۸۱۰۹۳۰۶۰تهران
افتخاری پور – علیرضا۲۳۱۹۹۴۴۱تهران
افشارمحمدی – مبینا۴۸۹۰۴۱۸۷۲۵البرز
امان پور – امیرحسین۲۳۴۶۳۱۴۷البرز
انوشه پور – مهدی۳۱۲۲۶۱۳۰۶البرز
اورک – سینا۴۸۱۰۳۷۶۴۸۶خوزستان
باروز – صبا۲۴۳۷۲۰۶۴تهران
باژواردانا – مهدی۴۹۰۰۸۴۳۳۴۲تهران
بالاپور – محمدجواد۲۲۶۴۹۸۵۹تهران
بختیاری – رضا۱۹۹۰۹۵۲۱۲۷خوزستان
بختیاری – محمد۲۴۰۰۲۷۳۹تهران
بخشی – علی۶۵۸۰۱۴۹۹۱۴تهران
بخشی پور – ایمان۲۴۰۳۵۳۳۵تهران
بعیری – عرفان۴۱۰۷۲۲۲۱۹تهران
بقائی – حمیدرضا۱۸۵۰۴۲۳۳۶۹خوزستان
بلوچی – عثمان۵۹۷۰۲۲۴۱۷۰سیستان وبلوچستان
بندهی – هانیه۳۶۱۱۴۷۱۶۶۶سیستان وبلوچستان
بهرام نژاد – محمد۳۵۱۰۴۴۲۸۹۱بوشهر
بهرامی – امیرحسین۴۳۱۱۵۴۸۷۰۲البرز
بهرامی – علی۳۲۴۲۴۳۵۸۵۰تهران
بهرامی – محمدعلی۴۳۰۱۶۲۱۸۹تهران
بهروزی نژاد – حسین۶۱۶۰۰۸۴۹۶۸ایلام
بوستانی کللی – مهدی۳۵۱۰۴۴۸۵۹۶بوشهر
بومدی – مهدی۳۶۶۰۹۱۹۵۵۱سیستان وبلوچستان
بی جارزهی – محبوبه۶۶۸۰۱۴۹۲۷۴سیستان وبلوچستان
پارسا – امیرحسین۳۶۶۰۹۰۳۸۹۲سیستان وبلوچستان
پدرود – مهدی۱۸۷۰۶۲۶۴۶۱خوزستان
پدیدار – محمدعرفان۴۱۰۷۴۶۹۱۶تهران
پرکی – هادی۶۶۸۰۱۴۳۳۲۲سیستان وبلوچستان
پلاور – امیرحسین۴۱۰۷۵۲۴۸۷تهران
پیراسته – ابراهیم۶۰۹۰۰۷۰۵۷۲بوشهر
پیرزهی کهن کرمشاه – علیرضا۶۶۸۰۱۶۸۹۷۱سیستان وبلوچستان
ترابی – سیده ستایش۱۷۴۳۳۸۶۱۳۳خوزستان
تقی پور – زینب۲۳۹۹۸۵۹۸تهران
توده روستا – فاطمه۴۸۹۰۴۳۴۳۵۶البرز
توکلی کرمانی قریه علی – فاطمه۲۴۱۳۶۵۸۱تهران
تیراور – سهیل۳۶۶۰۹۰۵۵۶۹سیستان وبلوچستان
تیزفهم اقچه کند – محمدرضا۳۱۲۳۵۹۳۶۵تهران
جاسمی – امین۱۸۷۰۶۲۶۲۲۲خوزستان
جعفرزاده – محمدرضا۳۱۲۱۷۰۵۳۱البرز
جعفری – علی۳۳۵۰۳۰۷۷۰۱تهران
جعفری پرکن – محمد۷۷۰۲۶۴۵۴۹تهران
جعفری کاوه – ارمان۴۱۹۰۶۴۱۳۴۰ایلام
جلالی نسب – فاطمه۴۹۰۰۹۴۳۰۵۳تهران
جهان پناه سویری – مهتاب۲۶۸۰۲۹۴۴۰۸البرز
چلداوی – یاسین۱۹۸۰۴۷۲۷۳۴خوزستان
چنانی – نبیل۵۲۶۰۴۷۶۴۵۱خوزستان
حاجیوندسورانی – سجاد۱۹۹۱۰۰۷۱۴۰خوزستان
حسینی نقوی – فاطمه سادات۲۴۴۲۱۱۶۲تهران
حکم ابادی – مائده۹۲۴۸۷۱۵۴۷خراسان رضوی
حیدری – زهرا۴۵۲۰۱۰۸۶۸۳ایلام
حیدری زاد – زهرا۴۵۳۰۱۶۱۸۶۲ایلام
خاوری – محمدرضا۲۴۰۳۷۲۸۱تهران
خدری میرقائد – محمود۱۹۶۰۵۵۷۰۴۱خوزستان
خسروی – امیرحسین۵۵۰۲۷۰۸۷۶تهران
خورشیدی – زهرا۵۹۳۰۰۴۰۱۳۳تهران
خوش سرشت – رضا۴۸۱۰۶۸۸۷۲تهران
دارابی – محمد۴۹۰۰۸۸۹۲۲۹تهران
دارندی – محمدمهدی۴۱۰۷۳۲۶۸۰تهران
دلیرکنگرلو – نگین۲۳۸۰۷۶۹۵تهران
دهواری – سمانه۳۶۹۰۵۹۸۱۷۶سیستان وبلوچستان
دهواری – مصطفی۳۶۹۰۶۰۸۳۶۸سیستان وبلوچستان
دوبهری زاده – فاطمه۱۷۴۳۳۶۹۸۷۵خوزستان
رحمانی – امیرحسین۵۵۶۰۶۶۳۲۸۱تهران
رخشانی لوطکی – خشایار۴۸۳۰۱۶۲۱۲۰سیستان وبلوچستان
رسولی – فاطمه۴۸۰۹۱۲۲۱۱تهران
رشیدی – سامان۱۹۲۰۴۲۲۳۰۷ایلام
رضائی – ابراهیم۱۸۷۰۵۷۰۱۸۹خوزستان
رضائی – سینا۶۱۷۰۱۳۱۱۱۱تهران
رضائی – نسرین۱۸۷۰۶۲۷۸۶۵خوزستان
رضوی – سعید۲۳۹۷۴۹۹۰تهران
رفیعی راد – محمدحسین۲۳۸۵۸۵۴۰تهران
رکاب سازدخت – نیما۱۹۹۰۹۵۶۳۱۹خوزستان
رمضانی – حسین۱۰۵۰۹۵۵۱۴۵تهران
رنجبر – محمدسجاد۲۴۴۱۳۵۵۰تهران
روان – زهرا۶۶۶۰۳۶۱۱۷۰البرز
ریکی – میثم۳۵۸۰۸۲۱۲۹۶سیستان وبلوچستان
ریگی کوته – سلمه۳۷۱۰۴۴۶۴۶۵سیستان وبلوچستان
رییسی – انیسه۵۲۵۰۲۵۶۷۴۰سیستان وبلوچستان
زارع جوان – رضا۳۶۶۰۸۱۷۳۱۷سیستان وبلوچستان
زرین جوی الوار – رضا۴۵۵۰۱۱۵۵۴۸تهران
زکاب – شاهد۲۴۳۶۸۲۷۱تهران
زین الدینی – عرفان۲۴۴۶۲۲۱۷تهران
سرخه اصلی – عباس۵۲۶۰۴۵۰۴۹۳خوزستان
سرگزی – فاطمه۳۶۶۰۹۳۸۸۵۸سیستان وبلوچستان
سرلک – مهدی۵۵۶۰۶۶۱۰۴۱تهران
سعادتی مهر – فرشته۳۶۱۱۵۱۹۴۷۲سیستان وبلوچستان
سعیدی – پرستو۳۱۲۳۱۶۵۵۰البرز
سلیمانی جدا – محمد۵۱۹۰۲۲۴۳۱۷تهران
سلیمانی جم – امیرحسین۴۴۰۹۲۶۱۹۱تهران
سلیمانی ولنی – محدثه۶۳۱۰۰۶۴۶۵۷البرز
سندگل مقدم – حجت۳۶۱۱۲۵۹۹۳۴سیستان وبلوچستان
سیاح – فاطمه۴۸۵۰۲۱۰۹۵۳ایلام
سیاحی – محمدامین۱۹۸۰۴۵۹۱۵۰خوزستان
سیاری – فاطمه۳۱۲۳۷۰۱۸۰تهران
سیدمحمددولابی – حنانه سادات۲۳۷۹۱۷۶۴تهران
شاه امیری فتاحی – پیمان۴۸۱۰۴۲۸۰۶۰خوزستان
شاهمرادی – مهرداد۲۳۵۵۳۶۸۵تهران
شجاعی – زهرا۴۹۰۰۹۵۳۵۰۴البرز
شجاعی علی ابادی – محمدمسعود۲۳۴۷۹۵۴۱تهران
شکیب ازاد – احسان۳۵۳۰۲۲۲۳۰۵بوشهر
شمشاد – محمدرضا۴۹۰۰۸۸۱۷۸۳البرز
شهریاری – نرگس۵۳۳۰۱۹۳۱۴۱سیستان وبلوچستان
شیبانی زاده – علی اصغر۳۶۴۰۷۵۲۶۴۳سیستان وبلوچستان
شیبک – مجتبی۳۶۶۰۹۴۷۱۷۲سیستان وبلوچستان
شیخ ولی الاسلامی – فاطمه۳۷۱۰۴۵۴۰۵۰سیستان وبلوچستان
شیرالی – محمدجواد۱۹۰۰۴۲۷۲۶۵خوزستان
شیراوند – امیررضا۶۱۳۰۰۸۸۱۱۶تهران
صادقی بنجار – امیرحسین۳۶۶۰۸۹۸۹۵۳سیستان وبلوچستان
صحرائی – زهرا۴۵۳۰۱۸۹۷۰۸ایلام
صدیقی – امیرحسین۲۲۶۶۴۹۶۳تهران
صفارتلوری – امیرحسین۱۹۹۰۹۴۶۳۸۰تهران
صفانیا – ابوالفضل۱۹۹۰۹۶۸۷۹۱خوزستان
صفری – ابوالفضل۱۹۹۰۷۹۹۲۸۰خوزستان
صفری – احمدرضا۱۹۶۰۵۳۴۰۶۸خوزستان
صفی خانلو – رضا۲۳۰۸۱۸۰۵تهران
صیادملاشاهی – پویا۶۴۵۰۴۰۲۹۴۶سیستان وبلوچستان
طرهانی – علی۳۲۴۲۴۳۹۸۹۹تهران
ظهیری – معین۳۶۶۰۹۱۳۱۸۹سیستان وبلوچستان
عالی پوربیرگانی – عرفان۱۷۴۳۱۶۰۵۰۱خوزستان
عباسی – فاطمه۳۱۲۰۷۷۹۹۸البرز
عباسی نصرت اباد – زهرا۲۴۴۱۸۱۵۳تهران
عرب – ابراهیم۳۵۱۰۴۴۲۷۷۶بوشهر
عرب خابوری – عاطفه۲۳۸۴۸۸۸۱تهران
عزیزی – پیمان۱۹۶۰۶۳۵۳۷۹خوزستان
عزیزی – نگین۳۸۵۰۲۷۲۷۸۸البرز
عسکری – لیلا۲۴۲۴۲۸۹۶تهران
عظیمی اکمل – فاطمه۳۸۶۱۱۸۷۱۳۲تهران
علی مددی – سالار۱۵۹۰۳۶۲۱۸۷البرز
علی نژاد – محمد۲۳۵۴۰۷۸۸تهران
علیمردان قهوخی – میلاد۵۲۶۰۴۷۸۱۷۷خوزستان
عمروانی – امیرحسین۲۳۱۶۷۵۵۶تهران
عودی – مائده۴۸۶۰۲۷۴۸۶۵سیستان وبلوچستان
عیادی – ستایش۴۸۱۰۵۵۷۶۲تهران
عیسی زاده قره داغلو – فاطمه۵۵۶۰۶۲۴۷۶۴تهران
عینعلی – عرفان۲۳۷۹۹۱۱۰تهران
غفوری نژاد – فاطمه۱۸۷۰۶۴۲۳۸۴خوزستان
فاخر – سیدهاشم۱۷۴۳۳۶۳۷۷۱خوزستان
فرامرزی – فرزانه۴۱۰۷۳۱۸۹۷تهران
فروتن – محمد۶۰۹۰۱۰۷۱۴۱بوشهر
فولادی – حسین۲۳۶۳۷۰۸۰تهران
فیروزکوهی – نیکو۳۶۱۱۳۱۲۲۲۳سیستان وبلوچستان
قادری راد – جواد۴۸۱۰۳۳۲۶۲۴خوزستان
قبادی – محمد۲۳۸۵۹۳۶۹تهران
قبله مرکید – ابوالفضل۱۷۳۰۱۹۸۵۷۰تهران
قراگوزلو – امیرمهدی۲۳۷۵۱۸۸۶تهران
قربانی – مصطفی۲۳۸۵۳۲۵۵تهران
قضاتی – محمدرضا۴۹۰۰۹۳۸۶۷۱تهران
قلی پوربین کلایه – ابوالفضل۲۳۶۹۲۴۶۴تهران
قلی زاده – محمدرضا۴۸۹۰۴۴۲۳۲۴البرز
قمری – مهدی یار۲۴۵۱۵۰۴۳تهران
کازرانی فراهانی – محمد۴۸۱۰۵۲۸۲۸تهران
کاکی – مینا۴۵۲۰۱۰۴۹۲۰ایلام
کریمی – زهرا۵۴۵۰۰۷۰۱۵۲تهران
کوکبی جمشید – حسین۳۹۸۰۳۸۵۹۲۲البرز
کیان پور – محمدحسین۱۸۷۰۵۹۴۶۰۶خوزستان
کیخا – اسما۳۶۱۱۴۱۹۴۴۳سیستان وبلوچستان
کیخا – مرتضی۳۶۱۱۴۴۲۰۱۱سیستان وبلوچستان
گروسی – مهدی۴۸۹۰۴۴۵۸۸۹البرز
گمشادزهی – یونس۶۶۸۰۱۵۴۵۳۷سیستان وبلوچستان
گودرزی – فاطمه۲۳۸۶۸۴۶۵تهران
گوره چی – رویا۴۸۴۰۱۷۳۲۳۰تهران
گوروئی – علیرضا۴۱۶۰۶۳۹۱۰۰خوزستان
گیمدی – حامد۱۷۴۳۴۲۱۳۳۸خوزستان
متو – علیرضا۲۴۴۶۲۴۱۱تهران
محتشمیان – سیدابوالفضل۲۴۰۸۱۵۵۸تهران
محسنی مقدم – علی۴۵۵۰۱۱۵۶۵۳ایلام
محمدزاده – علی۴۱۰۷۲۷۴۶۶تهران
محمدی – علیرضا۶۳۶۰۱۱۴۵۷۷تهران
محمدی – محمدامین۴۸۱۰۳۶۰۷۲۵خوزستان
مرادپور – محمدمهدی۳۵۳۰۲۲۲۶۳۱بوشهر
مرادی – رضا۱۹۹۰۹۹۵۷۱۳البرز
معصومی – امیررضا۶۶۶۰۳۵۱۲۷۲تهران
معماری – حسین۴۸۱۰۸۴۴۳۶تهران
مغانلو – علیرضا۲۴۰۰۲۶۴۹۶۱فارس
مقتضیه – المیرا۲۳۸۷۶۳۹۵البرز
مقدسی بیات – احسان۴۸۹۰۴۳۰۲۵۳البرز
منصوری – محمدمهدی۴۱۰۷۱۷۹۹۱تهران
منصوریان – میلاد۳۷۱۰۳۹۶۷۰۰سیستان وبلوچستان
مهدلوی – علیرضا۲۳۹۴۶۵۷۱تهران
مهدوی دانا – مهدیه۴۱۰۷۴۰۸۹۶تهران
مهماندوست – مهلا۲۱۱۰۹۱۷۵۶۳سیستان وبلوچستان
موسوی – سیدامیرحسن۵۵۶۰۶۶۰۶۹۸تهران
موسوی – سیدعلی۱۸۱۰۳۴۱۱۶۷خوزستان
موسوی زاده – سیدمحمدامین۱۹۹۰۸۵۳۳۳۱خوزستان
موسویان فرد – سیده زهرا۳۱۲۲۲۱۹۱۶البرز
میر – امیرحسین۳۶۱۱۴۴۲۶۸۲سیستان وبلوچستان
میرزائی – علی رضا۴۸۱۰۹۵۳۵۷تهران
میرزائی اغمیونی – فاطمه۱۶۴۰۲۹۵۸۵۲تهران
میرزائی باباکندی – زهرا۵۵۶۰۶۶۸۱۳۳تهران
میرسعیدقاضی – سیدمحمدرضا۳۱۱۹۶۲۷۱۸البرز
نخ زری مقدم – امیرحسین۳۶۱۱۴۵۶۰۴۷سیستان وبلوچستان
نصراللهی – کلثوم۴۵۴۰۱۲۱۰۲۲ایلام
نصیری – امیر۱۶۶۰۵۲۵۲۰۹تهران
نظری – رضا۱۹۹۱۰۸۸۸۶۸خوزستان
نورا – علی۳۶۶۰۹۳۸۶۰۲سیستان وبلوچستان
نوروزی – عارف۲۴۴۱۰۰۴۷تهران
نیازی – حسین۴۴۹۰۴۸۹۳۶۶ایلام
نیکوخوی – ایمان۳۸۶۱۱۹۵۰۴۶تهران
هاشمی زاده – فائزه۵۳۴۰۰۳۲۸۱۷ایلام
هداوندسوری – محمد۶۵۸۰۱۶۳۶۱۵تهران
هدایتی – محمد۵۹۰۴۴۷۳۱۹تهران
ولی زاده – امیرحسین۴۸۹۰۴۲۸۷۴۷البرز
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

جهت دریافت مشاوره با شماره های 

۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید .

 جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

لیست قیمت دی وی دی های اموزشی

فهرست مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس